DEKLARACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní rámec ochrany osobních údajů a soukromí obecně představuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a Právní řád ČR.

Co rozumíme pod pojmem osobní údaje

Osobními údaji se rozumí jakékoli a všechny údaje, které se týkají identifikovatelné osoby, která může být z těchto údajů přímo nebo nepřímo identifikována. Půjčárna zpracovává osobní údaje, které nezbytně potřebuje k provozování své činnosti a k udržení kvality poskytovaných služeb. Osobní údaje zpracováváme podle uvedeného nařízení. Jedná se o Vaše identifikační údaje, jako jsou např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ, dále také Vaše kontaktní údaje jako jsou adresa, telefonní číslo, fax, e-mailová adresa a obdobné údaje.

Nevyžaduje-li to právní povinnost, smlouva, veřejný zájem nebo ochrana životně důležitých zájmů subjektu (dále čl. 6 GDPR), je zpracování osobních údajů dobrovolné. Údaje, které nám předáte, zpracováváme především pro účely poskytování našich služeb, naši vnitřní potřebu, případně marketingové a obchodní účely. Rozhodnete-li se zpracování některých údajů odmítnout nebo vymazat, máte možnost tak učinit písemně na e-mailové adrese info@pujcarna.cz. K vymazání osobních údajů dojde ve lhůtě 1 měsíce od Vaší žádosti.

V případě, že budeme Vaše osobní údaje sdílet s dalšími třetími subjekty, budou tito zavázáni smlouvou o dodržování ochrany osobních údajů. V některých případech může být zákonem uložena povinnost poskytnout Vaše osobní údaje veřejným orgánům, nicméně i v tomto případě si vyžádáme veškerou dokumentaci tak, abychom chránili Vaše zájmy.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány bezpečně, a to po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům, pro které byly poprvé shromážděny. Po celou dobu budeme dodržovat naše závazky a chránit Vaše práva podle GDPR.

S výjimkou zákonem stanovených případů zpracováváme osobní údaje výlučně s udělením Vašeho souhlasu.

V rámci ochrany osobních údajů dle GDPR máte následující práva:

1. V souladu se zásadou transparentnosti má společnost informační povinnost Vám poskytnout kontaktní údaje správce, účel, za kterým jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, dobu, po kterou budou údaje uloženy, záměr předat údaje do třetí země a informovat o existenci práv, která naleznete níže. Tyto údaje Vám společnost poskytne automaticky při souhlasu se zpracováním.

2. Dalším právem je přístup k osobním údajům. Oproti předchozím se poskytují na základě žádosti. Máte právo po společnosti požadovat informaci, zda Vaše osobní údaje zpracovává a které kategorie údajů se tato skutečnost týká, spolu s účelem, pro který jsou zpracovávána a dobou, po kterou se takto bude dít. K těmto údajům Vám na žádost bude umožněn přístup či bezplatná kopie zpracovávaných údajů. Tento přístup Vám umožňuje kontrolu, že s Vašimi údaji není nakládáno nezákonným způsobem.

3. Další zásadou GDPR je přesnost osobních údajů, proto společnost přijme veškerá opatření, aby zpracovávala přesné a aktuální údaje. Společnost má povinnost ověřit, zda zpracovává přesné údaje, v jiném případě je vymaže nebo opraví. I v tomto případě má společnost vůči Vám informační povinnost. Zde je Vám dáno právo na doplnění neúplných osobních údajů či prohlášením adresovaným společnosti.

4. GDPR Vám dává právo být zapomenut neboli právo na výmaz. Toto právo Vám dává možnost požadovat, aby společnost vymazala Vaše údaje a nadále je neuchovávala, pokud zde nebude jiná zákonná překážka např. z důvodu veřejného zájmu či právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování. Pokud by došlo k takové výjimce, je společnost povinna Vás informovat ve lhůtě 1 měsíce.

5. Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich údajů. Prvním případem jsou nepřesné údaje, společnost musí omezit jejich zpracování, a to na dobu potřebnou k jejich ověření. Dalšími případy jsou jejich nezákonné nakládání a neúčelné zpracovávání, a to v případě, že není ve Vašem zájmu, aby byly údaje vymazány. Posledním důvodem je vznesení námitky zpracování, a to po dobu, kdy bude společnost posuzovat Vámi vznesenou námitku.

6. Dále máte v rámci zpracování osobních údajů právo na přenositelnost. Toto právo Vám umožňuje přesouvání či předávání Vašich osobních údajů mezi správci.

7. Jak již bylo zmíněno výše, GDPR Vám dává právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě vznesení námitky společnost přestane zpracovávat Vaše údaje, dokud neprokáže oprávněné důvody pro zpracování či jiné zákonné důvody.

8. V neposlední řadě Vám GDPR dává právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na základě automatizovaného zpracování Vašich osobních údajů.

Máte dotaz?

V případě jakéhokoliv dotazu či žádosti o vysvětlení nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese info@pujcarna.cz.
 

Hlavní menu