Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1. Provozovatelem a správcem stránek www.pujcarna.cz (dále jen webový portál) je Mariana Halmanová, osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, Winklerova 1668, Praha, 107 00, IČO: 86645544 (dále jen „provozovatel“).

1.2. Provozovatel na svých stránkách nabízí prostor pro umístění nabídky pronájmu jakékoli věci, která odpovídá těmto obchodním podmínkám. Zároveň nabízí návštěvníkům webového portálu vyhledávat a srovnávat nabídky a dále umožňuje uživatelům dojít ke zpracování závazné rezervace pronájmu zboží.

1.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi uživatelem, provozovatelem a pronajímatelem. Pronajímatelem se rozumí člověk, který umisťuje na webový portál své nabídky, uživatel je člověk, který využívá stránky k prohlížení, srovnávání nabídek a navazuje obchodní vztah s pronajímatelem tak, že využije jeho nabídky. Obchodní podmínky nejsou nájemní smlouvou. Vzory formulářů, které slouží k uskutečnění pronájmu jsou k nalezení v patičce webového portálu. Vzory formulářů mají pouze informativní charakter.

1.4. Provozovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi pronajímatelem a uživatelem, nebere odpovědnost za případnou škodu vzniklou na půjčené věci. Provozovatel dále nebere odpovědnost za pravdivost uvedených informací u detailu inzerátu a za kvalitu pronajímané věci.

1.5. Pronajímatel a uživatel stvrzují, že se seznámili s platnými obchodními podmínkami a zavazují se jimi řídit.

1.6. Provozovatel je oprávněn měnit a doplňovat znění obchodních podmínek.

1.7. Obchodní podmínky jsou platné ode dne umístění na webový portál.

2. Užívání webového portálu

2.1. Uživatel/pronajímatel webového portálu prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům a že se seznámil s obchodními podmínkami, rozumí jim a bude webový portál užívat v souladu s těmito podmínkami.

2.2. Uživatel/pronajímatel webového portálu prohlašuje, že údaje, které uvedl při registraci, jsou pravdivé. Vlastní na webovém portálu maximálně jeden účet jako fyzická osoba a maximálně jeden účet jako firma.

2.3. Uživatel/pronajímatel webového portálu je při jeho užívání povinen dodržovat právní předpisy.

2.4. Pokud uživatel/pronajímatel poruší obchodní podmínky nebo bude jeho chování vyhodnoceno jako nevhodné, urážlivé, poškozující ostatní, může provozovatel zablokovat či zrušit jeho účet.

2.5. Provozovatel si vymezuje právo odstranit nabídku, která neodpovídá obchodním podmínkám, obsahuje vulgarismy nebo zřejmé nepravdy. Dále si vymezuje právo změnit umístění/kategorizaci nabízené věci na webovém portálu a přihlásit se za uživatele/pronajímatele a vstoupit tak do jeho administrace.

2.6. Při objednávce nabízené věci závazně stvrzujete objednání tlačítkem „OBJEDNAT“. Pokud tak učiníte, objednávka je dokončena.

2.7. Provozovatel neodpovídá za nekalosoutěžní jednání uživatele a pronajímatele, za škody či odcizení vzniklé na zapůjčené věci, za neuskutečnění převzetí či předání, za zneužití osobních údajů návštěvníkem stránky ani za fiktivní profily.

2.8. Pronajímatel se zavazuje, že správně uvede, zda je fyzická osoba nebo půjčovna.

2.9. Provozovatel si vymezuje právo měnit výše částek kreditového systému a ročního členství.

2.10. Provozovatel si vyhrazuje právo na výpadky funkčnosti stránek z důvodu jejich spravování.

2.11. Při zrušení účtu nebudou vráceny finanční prostředky vložené na účet Půjčárny.

2.12. Provozovatel nezaručuje bezpečnost webového portálu a nenese odpovědnost za případné škody vzniklé jeho používáním a za škody vzniklé v důsledku užití webového portálu třetí osobou.

2.13. Hodnocení uživatelů nevyjadřují názory provozovatele. Hodnocení nesmí být nepravdivá či urážlivá a nesmí obsahovat reklamu či jména.

2.14. Provozovatel si vymezuje právo hodnocení smazat, pokud bude v rozporu s obchodními podmínkami.

2.15. Ochrana osobních údajů je zajištěna v souladu s čl. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 a 23 GDPR.

2.16. Provozovatel chrání osobní údaje pronajímatele takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití, tj. postupovat při zpracování a nakládání s daty a osobními údaji pronajímatele v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) apřísl. ust. zákona o zpracování osobních údajů.které uvádějí při registraci či vložení nabídky.

2.17. Obsah webového portálu nelze kopírovat, upravovat a ani k němu vykonávat jiná majetková práva.

2.18. Zboží, které je nabízeno uživateli k pronájmu, nesmí: 
· porušovat jakýmkoliv způsobem práva třetích osob, včetně práv týkajících se obchodní značky, firemního loga a znaků původu, 
· být získány krádeží nebo být na trhu považovány za nelegální, 
· vyzývat k propagaci nenávisti, rasismu, xenofobie a konfliktů mezi národy, 
· být použity k pomluvě jedné nebo více osob, 
· být v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, 
· mít negativní vliv na dobrou pověst provozovatele.

2.19. Na webovém portálu je zakázáno nabízet k pronájmu: 
· akcie společností, cenné papíry, podíly ve fondech, dluhopisy, pohledávky, pojistky a produkty jiných finančních nástrojů nabízené jako forma investic nebo umístění hotovosti; 
· "kryptoměnu", např. Bitcoin, Litecoin a další; 
· herními účty k online hrám ani herní body k jednotlivým účtům a dalšími předměty, které se ve hrách vyskytují; 
· hudbu, filmy a software, pokud tím dochází k porušení autorských práv nebo duševního vlastnictví tvůrců; 
· diplomové práce, disertační práce, bakalářské práce, atd. (z etického hlediska); 
· chemické látky a přípravky klasifikované jako výbušné, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí apod.; 
· drogy, toxické a psychotropní látky nebo tzv. substituty.; 
· léky (léčivé přípravky), které jsou vydávány na lékařský předpis dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech; 
· lidské nebo zvířecí orgány; 
· neoriginální zboží, které je matoucí o svém původu, kvalitě, složení, způsobu výroby, použití, možnosti opravy nebo jiných důležitých rysech zboží nebo služeb a současně skrývající riziko při jejich použití; 
· osobní údaje nebo seznamy e-mailových adres; 
· software obsahující viry (např. trojské koně) nebo poškozující části; 
· vybavení (nástroje a programy), které slouží k porušení majetku a duševního vlastnictví majitele; 
· pornografická díla písemná, nosiče zvuku nebo obrazu, zobrazení nebo jiné předměty ohrožující mravnost, která zobrazují dítě, v nichž se projevuje neúcta k člověku a násilí, nebo která zobrazují pohlavní styk se zvířetem; 
· služební odznaky, služební průkazy (i neúplné) a uniformy, kterými by bylo možno prokázat příslušnost k Policii ČR ve smyslu vyhlášky č. 460/2008 Sb. (plné znění včetně obrazových příloh), obecní (městské policii) ve smyslu vyhlášky MV ČR č. 418/2008, ozbrojeným silám a bezpečnostním sborům ČR 
· odznaky lesní stráže, stráže přírody apod.; 
· SPZ a platné doklady od motorových a přípojných vozidel samostatně bez příslušných vozidel; 
· výbušniny, pyrotechniku (včetně ohňostrojů), pyrotechnické materiály a vojenský materiál obecně. Zejména se jedná o granáty (vč. kouřových granátů), kouřové zásobníky, rakety, miny, bomby, torpéda, dýmovnice, kanónové střely a další; 
· kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže, jako jsou například vyčiněné kůže, kožichy a jiné produkty; 
· zvířata
· zbraně, jejichž užívání je podmíněno držením zbrojního průkazu a jejich hlavní části (hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová komora, rám, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr zbraně); 
· příslušenství a napodobeniny příslušenství ke střelným zbraním: tlumiče, zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů a laserové zaměřovače;

3. Závěrečná ustanovení

3.0. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 21.5.2018.

3.1. Vztah mezi provozovatelem, uživatelem a pronajímatelem se řídí těmito obchodními podmínkami a právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., občanským zákoníkem. Webový portál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Provozovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k portálu.

Hlavní menu